סימן תרפב.
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרפב.

סימן תרפב.

 כל ח' ימי חנוכה מזכיר של חנוכה פירוש על הניסים בתפלה ובברכת המזון ואומרו בתפלה בברכת מודים ובברכת המזון בברכת הארץ ואם לא אמרו אין מחזירין אותו.

ורבינו תם היה חוזר אם נזכר קודם שעקר רגליו ואינו נראה לר"י וכן דעת אדוני אבי הרא"ש ז"ל.

ומכל מקום אם נזכר באותה ברכה כל זמן שלא הזכיר השם אפילו בין אתה לשם חוזר ובמוסף של שבת ור"ח שבחנוכה צריך להזכיר נס של חנוכה אע"פ שאין מוסף בחנוכה. יש שאין אומרים כשם שעשית וכו' לפי שאין אומרים תפלה בהודאה.

ויש אומרים כיון שצורך רבים הוא יכולין לאומרו כמו יעלה ויבא שאומר בעבודה אף על גב דלא ישאל אדם צרכיו בג' ראשונות וג' אחרונות אלא כיון שצורך רבים הוא שפיר דמי. ובסדר רב עמרם ישנו.

ואדוני אבי הרא"ש ז"ל לא היה אומר אותו אלא היה מסיים ועשית להם ניסים וגבורות בימים ההם בעת הזאת.