סימן תרפה. סדר ארבע פרשיות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרפה. סדר ארבע פרשיות

סימן תרפה. סדר ארבע פרשיות

 סדר הפרשיות

ר"ח אדר שחל להיות בשבת קורין פרשת שקלים שהוא כי תשא שהוא מענין השקלים עד ועשית כיור נחושת. ומפטיר ביהוידע בן שבע שנים. ומוציאין ג' ספרים בא' קורין ו' בעניינו של יום בשני קורא אחד בשל ר"ח ובשלישי קורא מפטיר בפרשת שקלים.

בשבת שנייה מוציאין ב' ספרים וקורא באחד מעניינו של יום והמפטיר קורא בשני זכור את אשר עשה לך עמלק עד סוף סדרא ומפטיר כה אמר ה' פקדתי.

ובשבת שלישית שהוא ט"ו באדר מפסיקין.

ובשבת רביעית שהוא כ"ב בחדש פרשת פרה אדומה באחד קורא הסדר ובשניה קורא המפטיר פרשת פרה ומפטיר ביחזקאל וזרקתי עליכם מים טהורים.

ובשבת חמישית שהוא כ"ט בחדש פרשת החדש הזה לכם ומפטירין בראשון באחד לחדש.

חל ר"ח אדר הסמוך לניסן בתוך ימי השבוע, ואפילו בע"ש, מקדימין לקרות פרשת שקלים בשבת שלפניו ומפסיקין בשנייה, כדי שתהא פרשת זכור בשבת הסמוכה לפורים מלפניה. ואם חל פורים בערב שבת מקדימין לקרות פרשת זכור בשבת שלפניו ואז משתנה הסדר.

והנני מפרש הסדר לפי הימים שראוי לקבוע בהם אדר, והם ד' ימים: שבת ויום שני ויום רביעי ויום ששי, וסימן זבד"ו.

ואם חל ר"ח אדר בשבת, אז הסדר כמו שכתבתי לעיל.

ואם חל ר"ח אדר ביום השני, מקדימין וקורין פרשת שקלים בשבת שעברה שהוא כ"ט בשבט ובשבת שנייה שהיא ששה באדר מפסיקין ובשבת שלישית שהיא י"ג בו פרשת זכור ובשבת הרביעית שהיא כ' בו פרשת פרה ובשבת חמישית שהיא כ"ז בו פרשת החדש.

ואם חל ר"ח אדר ברביעי, מקדימין וקורין פרשת שקלים בשבת שעברה שהיא כ"ז בשבט ובשבת שנייה שהיא ד' באדר מפסיקין ובשבת שלישית שהוא י"א בו פרשת זכור ובשבת רביעי שהוא י"ח בו פרשת פרה ובשבת חמישית שהיא כ"ה בו פרשת החודש.

ואם חל ר"ח אדר ביום ו' מקדימין וקורין פרשת שקלים בשבת שעברה שהיא כ"ה בשבט בשבת שנייה שהיא ב' באדר מפסיקין ובשלישית שהיא ט' בו פ' זכור וברביעית שהיא י"ו בו מפסיקין ובה' שהוא כ"ג בו פרשת פרה ובוי"ו שהיא ר"ח ניסן פ' החדש.

סי' זט"ו ב"ו, ד"ד ובי"ו פירוש:

כשחל ר"ח אדר בשבת אז מפסיקין ט"ו בו וסי' זט"ו.

וכשחל ביום ב' אז מפסיקין בד' בו וסימן ד"ד.

וכשחל ביום ו' אז מפסיקין ב' בו וי"ו בו. וסימן ובי"ו.

פרשת שקלים כשחל להיות בשבת שבואתה תצוה, במקום שהמפטיר עולה למנין שבעה מוציאין ספר אחד וקורין מואתה תצוה עד ועשית כיור נחושת. ובמקום שאין המפטיר עולה למנין שבעה, קורא מואתה תצוה עד סוף סדרא, והשביעי שהוא מפטיר חוזר וקורא מכי תשא.

ואם חל בשבת שבכי תשא עצמה, במקום שהמפטיר עולה למנין ז', קורין ו' מכי תשא עד סוף סדרא, והשביעי שהוא המפטיר חוזר וקורא כי תשא עד ועשית כיור. ובמקום שאין המפטיר עולה למנין ז', קורין ז' מכי תשא עד סוף הסדרא, והמפטיר חוזר וקורא מכי תשא עד ועשית כיור. ולפי חילוק סדרים שלנו לא יבא כך לעולם.