סימן רמא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רמא

סימן רמא

לא ישתין בפני מטתו ערום דד' דברים הקדוש ב"ה שונאן ואחד מן המשתין מים לפני מטתו ערום וגרסינן בשבת בפרק במה אשה אמר רבי אמי ואמרי לה במתניתא תנא ג' דברים מביאין האדם לידי עניות ואלו הן המשתין מים לפני מטתו ערום וכו' ולא אמרן אלא דמהדר אפיה לפוריי' אבל לא מהדר אפיה לפורייא לית לן בה וכי מהדר אפיה לפוריי' נמי לא אמרן אלא בארעא אבל במנא לית לן בה. וקודם שיאיר הבקר ימהר לקום בזריזות לעבודת הבורא יתעלה ולא יהא הבקר מעירו אלא יעירו הוא וכו' כדלעיל (סימן א) ויש חסידים ואנשי מעשה שהיו מחמירין על עצמן וטובלין לקירוין להתפלל וחומרא יתירה היא זו שאף לה רי"ף שכתב שיש מצריכין טבילה לתפלה לאו דוקא טבילה אלא רחיצה בתשעה קבין ואני כתבתי למעלה שא"צ לא טבילה ולא רחיצה והמחמיר תע"ב. סליק סדר עבודת היום בעזרת צור ואיום.