סימן קמג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמג

סימן קמג

אין קורין בתורה בפחות מי' גדולים בני חורין ואם התחילו בי' ויצאו מקצתן גומרין אין קורין בחומשין בצבור פירוש אם כתוב חומש לבדו אפילו בגלילה כס"ת אין קורין בו עד שיהו כל ה' חומשין ביחד תניא בתוספתא בני הכנסת שאין להם מי שיקרא אלא אחד כגון שאין בה מי שיודע לקרות אלא חד עומד וקורא ויושב וחוזר ועומד וקורא ויושב אפילו ז' פעמים וכתב א"א הרא"ש דזו התוספתא נשנית לפי המנהג הראשון שהיה ראשון מברך לפניה והאחרון לאחריה לכך צריך לישב בכל פעם ופעם להכיר שהן ז' אבל האידנא שצריך לברך בכל פעם ופעם ברכה ראשונה ואחרונה כמו כהן שקורא במקום לוי א"צ לישב. עיר שכולה כהנים או לויים כולם קורין בתורה פעמים זה ראשון ופעמים חבירו.