סימן קמח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמח

סימן קמח

גרסינן בפרק ואלו נאמרין אין שליח צבור רשאי להפשיט התיבה בצבור כ"ז שהם בב"ה פי רש"י שהיו רגילין להביא ס"ת מבית אחר שהוא משתמר בו לב"ה ופורשין בגדים נאים סביב התיבה ומניחים אותה על התיבה וכשיוצאים משם ונוטלים ס"ת ליתנו בבית שמשתמר בו לא יפשיט התיבה בפני הצבור שטורח צבור הוא להתעכב שם עם הס"ת אלא מוליך ס"ת והעם יוצאים אחריו ואח"כ בא ומפשיט התיבה.