סימן תרמז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרמז

סימן תרמז

 וערבי נחל דרשו חכמים שעלה שלה משוך כנחל, וזה סימנה קנה שלה אדום (א) ועלה שלה משוך ופיה חלק לגמרי וצפצפה פסולה וזה סימנה קנה שלה לבן ועלה שלה עגול ופיה אינה חלק ודוקא שפגימותיה הולכות נכחן ויש להם ב' עוקצין כמסמר אבל יש מין ערבה שקנה שלה אדום ועלה שלה משוך ופיה אינה חלק לגמרי אלא שדומה למגל שפגימותיה עקומות ונוטות לצד אחד והיא כשרה. ואם יבשו או נשרו רוב עליה או שנקטם ראשה פסולה אבל כמושה או נשרו מיעוט עליה כשרה כשירה

וכתב בעל העיטור מסתברא אפילו לא נשתייר אלא עלה אחד בבד א' כשירה ולחומרא בעינן כהדס ומלשון אדוני אבי הרא"ש ז"ל יראה דבעינן שישאר רוב.

והגדילה על ההרים פירש שלא על המים כשירה ורוב המפרשים פירשו שלכתחלה צריך לחזור אחר הגדילה על המים אלא שבדיעבד יצא אף בגדילה על ההרים ואדוני אבי הרא"ש ז"ל כתב דלכתחלה יוצא בשל הרים וכן נראה מדברי הרמב"ם ז"ל, שכתב ערבי נחל האמורין בתורה, אין כל דבר הגדל על הנחל כשר אלא מין ידוע הנקרא ערבי נחל ורוב מין זה גדל בנחל אפילו גדל במדבר או בהרים כשר.