סימן תרנה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרנה

סימן תרנה

 עו"ג שהיבא לולב לישראל ביו"ט מחוץ לתחום, כתב הרשב”א שמותר ליטלו שלא אסור חכמים דבר שהובא מחוץ לתחום אלא לאותו שהובא בשבילו, ואפילו הוא מותר לטלטלו, ולא אסרוהו לו אלא באכילה ובהנאה, ומצות לאו ליהנות נינתו.