סימן תרסה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרסה

סימן תרסה

 אתרוג בשביעי אסור שהרי הוקצה לכל הז'. ואפילו נפסל אסור כל ז' הימים. ובשמיני עצרת מותר. ולדידן דאית לן תרי יומי בשמיני ספק ז' אסור אבל בט' ספק שמיני מותר.

וכתב ה"ר פרץ שאם חל יו"ט האחרון של חג באחד בשבת, שאסור אף בט' אף על גב דקיימא לן שמותר בט' היינו בשאר ימים, אבל הכא אסור משום הכנה דכיון דשבת לפניו אין שבת מכינה ליו"ט.

ולא נהירא לאדוני אבי הרא"ש ז"ל, דלא שייך ביה הכנה וכן נוהגין בה היתר.

הפריש ז' אתרוגים לז' ימים כל אחד יוצא בו ואוכלו למחר אבל ביומו אסור שהוקצה לכל אותו היום.