סימן תרסו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרסו

סימן תרסו

 אע"פ שגמר סעודתו ביום ז' לא יסתור סוכתו שמא יזדמן לו סעודה אחר כך ויצטרך לאכול בה. ומוציא הכלים ממנה מן המנחה ולמעלה, ומתקן הבית לכבוד יו"ט האחרון.

ואם רוצה לאכול בה בשמיני צריך לפחות בה מקום ד' על ד' לעשות היכר שאנו יושבין בה שלא לשם מצות סוכה, שלא יהא נראה כמוסיף. וזהו דוקא לבני א"י, שאין צריכין לישב בה בח', ויום ז' הוא להם חול, הלכך יכולין לסותרה ולפחות בה. אבל אנו שצריכין לישב בה בח', אין לעשות בה שום הכירא של פסול, שהרי משום ספק ז' אנו יושבין בה. ואם רוצה לישב בה בט' א"א לפחות בה בח', מפני שהוא יו"ט.

ומה יעשה להכירא, אם היא קטנה שאסור להניח בה הנר, יניחנו בה ובזה יש הכירא. ואם גדולה היא שמותר להניח בה הנר, יניח בתוכה כלי המאכל שאין אסורין להניחם בתוכה.