סימן תרסח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרסח

סימן תרסח

 ליל ח' ערבית מתפללין ג' ראשונות וג' אחרונות וקדושת היום באמצע ואומר ותתן לנו את יום שמיני חג עצרת הזה ומקדש בבהכנ"ס ונפטרין לבתיהם לשלום. ואוכלין בסוכה מפני שהוא ספק שביעי ואין מברכין על ישיבתה, שאם כן היינו עושין אותו חול. אלא שאנו יושבין בה מספק ולא שייך בישבתו בה לומר היאך נעשנו חול, שכך דרך בני אדם לפעמים לישב בצל סוכה אפילו שלא לשם מצות סוכה. ומקדשים ואומרים זמן. וכן למחר יושבין בה עד לאחר הסעודה.

ויש נוהגין שלא לישן בה בליל שמיני. וביום השמיני יושבין בה ואינו מנהג. בבקר משכימין לבהכנ"ס ומתפללים יוצר כמו בערבית, וגומרין ההלל, ומוציאין שני ספרים וקורין באחד ה' בראה כל הבכור ואם הוא שבת קורין שבעה ומתחילין עשר תעשר. ויש שמתחילין לעולם עשר תעשר לפי שהוא זמן אסיפה ומתנות עניים. והמפטיר קורא בשני ביום השמיני עצרת עד סוף הסדר, ומפטיר במלכים ויהי ככלות שלמה, ומחזיר הספרים ואומר קדיש ומכריז משיב הרוח ומוריד הגשם ואין פוסקין כדלעיל בתפלת החול.