סימן תרסט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרסט

סימן תרסט

 ליל תשיעי מתפללין כמו בליל שלפניו. ומקדשין ואומרים זמן ולמחר מתפללין כמו ביום שלפניו ומוציאין ג' ספרים וקורין בא' וזאת הברכה והמפטיר קורא בשני כמו אתמול ומפטיר במלכים ויעמוד שלמה לפני ה'.

ובירושלמי יש שמפטירין ויהי אחרי מות משה והכי מנהגינו. ובשלישי מתחיל בראשית וקורין אותו שמחת תורה לפי שמסיימין בו התורה וראוי לשמוח בסיומה ורגילין להתחיל מיד בראשית כדי שלא יהא פתחון פה לשטן לקטרג לומר כבר סיימו אותה ואינם רוצים לקרותה עוד. ומרבין בפיוטים כמו אשר בגלל אבות. ויש מקומות שמוצאין כל הספרים ואומרים על כל אחד ואחד פיוט כל מקום לפי מנהגו, ונוהגין באשכנז שהמסיים והמתחיל נודרין נדבות, וקוראין לכל מרעיהן ועושין משתה ושמחה וי"ט לסיומה של תורה ולהתחלתה.

ולמוצאי יו"ט מבדילין בתפלה וכן על הכוס כדרך שמבדילין במוצאי שבת, אלא שאין מברכין על הנר ולא על הבשמים.