סימן תרפט.
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרפט.

סימן תרפט.

 הכל חייבין בקריאת מגילה כהנים לוים וישראלים עבדים חלל ממזר נתין טומטום ואנדרוגינוס ומחנכין נמי הקטן בה ונשים נמי חייבות בקריאתה.

ופי רש"י שמוציאות לאנשים ידי חובתן.

ובעל הלכות גדולות כתב אף על גב שחייבות במקרא מגילה אינן מוציאות לאנשים.

ובבעל העיטור ז"ל כתב מסתברא כי היכי דנשים מזמנות לעצמן ואינן מצטרפות לברכת הזימון הכי נמי אינן מצטרפות לי' לכתחלה ואנדרוגינוס מוציא מינו ולא שאינו מינו וטומטום ומי שחציו עבד וחציו בן חורין אפילו מינו אינו מוציא.

חרש שוטה וקטן אפילו הגיע לחינוך אינן מוציאין אחרים ידי חובתם ור"י מכשיר בקטן כיון שהגיע לחינוך ובעל העיטור ז"ל פסק כוותיה ואדוני אבי ז"ל הביא המשנה כצורתה וא"כ דעתו לפסוק כת"ק וכן כתב בעל הלכות גדולות.

ירושלמי ריב"ל הוה מכניש בני ביתיה וקרי קמיהון מכאן נוהגין במקצת מקומות להביא קטנים וקטנות לשמוע מקרא מגילה.