סימן תרפז.
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרפז.

סימן תרפז.

 אמר ריב"ל חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. והיא מצות עשה מדברי סופרים. ומברכים עליה כמו שמברכין על מצוה דרבנן. וצריך אדם ליזהר שלא לבטל קריאתה, שהרי אפילו כהנים צריכין לבטל מעבודתן כדי לשמוע מקרא מגילה, ואפילו תלמוד תורה ששקולה כנגד כל המצות מבטלין אותה לשמוע מקרא מגילה כל שכן שאר המצות ואין לך דבר שאין נדחה מפני מקרא מגילה אלא קבורת מת מצוה בלבד, שהמוצא מת מצוה קוברו ואח"כ קורא. אבל שאר כל המצות נדחין מפניה, הלכך צריך אדם ליזהר בה.

והנני מסדר הלכותיה, זמן קריאתה, ומי הם שחייבים לקרותה, והכשר קריאתו, והכשר תיקונה, וברכותיה, וסדר היום, ומצות סעודתו, ומתנות עניים, ושלוח מנות, ואיסורו בהספד ותענית, ובעשיית מלאכה.