סימן תרצב.
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרצב.

סימן תרצב.

 הקורא מגילה מברך לפניה ג' ברכות: על מקרא מגילה ושהחיינו ושעשה נסים וכתב רבינו תם ז"ל שאף ביום צריך לברך שהחיינו שעיקר מצות קריאתה ביום והרמב"ם ז"ל כתב שאין מברכין שהחיינו ביום.

ואדוני אבי ז"ל הסכים לדעת רבינו תם. ואין נוהגין כן.

ולאחריה במקום שנוהגים לברך יברך והאידנא נוהגין לברך מאי מברך?

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם האל הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתינו והנפרע לנו מצרינו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו ברוך אתה ה' הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם האל המושיע.

כתב רב עמרם ז"ל כתב מסתברא כיון שברכה אחרונה במנהגא תליא מילתא, אין לגעור במי ששח בקריאתה דלאו הפסקה היא אלא בקריאה תליא מילתא ואינו נראה דכיון שהוא מברך צריך שלא להפסיק דמאי נפקא מינה דתליא במנהגא סוף סוף הוא מברך.

מי שקורא לחולה אע"פ שהוא יצא כבר, יברך להוציא מי שקורא לו דקיימא לן כל הברכות אע"פ שיצא מוציא.

תוספתא קרא בין עומד בין יושב בין שבירך לפניה ולא לאחריה בין לאחריה ולא לפניה או שלא בירך כלל לא לפניה ולא לאחריה יצא.