סימן תרצג.
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרצג.

סימן תרצג.

 כתב רב עמרם ז"ל, בליל פורים אחר קריאת מגילה אומר ובא לציון. ויש אומרים שאין אומרים אותה, לפי שאין עיקר הגאולה בלילה, אלא מתחילין ואתה קדוש. ואם חל במוצ"ש אומרים ויהי נועם אחר קריאת המגילה, ובבוקר מתפללין כבשאר ימים, אלא שמוסיפין על הניסים בהודאה וכן בלילה. ואם לא אמרו אין מחזירין אותו.

ולעיל בהלכות חנוכה כתבתי אם מסיימין בו כשם שעשית וכו'. ואין קורין ההלל.

כתב רב עמרם ז"ל, מנהג בשתי ישיבות ליפול על פניהם, כיון שהוא יום נס ונגאלו בו, צריכין אנו לבקש רחמים שיגאלנו באחרונה כבראשונה.

ובתשובה מצאתי שאין נופלים על פניהם וכן המנהג ומוציאין ספר תורה וקורין שלשה בפרשת בשלח מויבא עמלק עד סוף סדרא וקורין המגילה ואח"כ סדר קדושה.