סימן תרצו.
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרצו.

סימן תרצו.

 פורים מותר בעשיית מלאכה. ובמקום שנהגו שלא לעשות אין עושין, והעושה אינו רואה סימן ברכה לעולם.

ואסור בהספד ותענית בי"ד ובט"ו לבני כרכים ועיירות, שתיהן אסורות בשניהן. והנשים מענות בהם: שכולן עונות כאחת. ומטפחות, ומכות כף אל כף. אבל לא מקוננות: שתהא אחת מדברת וכולן עונות אחריה. נקבר המת לא מענות ולא מטפחות. ובהלכות ר"ח כתבתי אם יש לומר בו צידוק הדין וקדיש.

כתוב בשאלתות שאם מת לו מת בפורים אסור להספידו ולא לנהוג אבילות. ואם מת קודם פורים ופגע בו פורים בתוך ז' בטל ממנו גזירת ז' ודוקא פורים אבל חנוכה ור"ח אין מבטלין האבלות אלא שאין מספידין בהן.

והר"ם מרוטנבורג כתב שאין מבטלין האבילות, ומכל מקום אין אבילות נוהג בהם לא בי"ד ולא בט"ו אלא דברים שבצנעה. ולאחר שיתפלל בבית האבל בליל פורים ילך לבהכנ"ס לשמוע מקרא מגילה. וחייב לשלוח מנות. ואע"פ שאינו מתאבל בהן עולין לו ומשלים אבילות אח"כ.

ויש אומרים שלא ילך האבל לבהכנ"ס אלא יקרא המגילה בביתו, וכן חתן לא ילך לבהכנ"ס אלא יקרא המגילה בביתו. ואדוני אבי ז"ל כתב כדברי הר"ם מרוטנבורג.