סימן תרצז.
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרצז.

סימן תרצז.

 יום י"ד וט"ו שבאדר הראשון מותרים בהספד ותענית והא דיום י"ד וט"ו דאדר הראשון והשני שוין בהספד ותענית היינו דוקא כשקראו המגילה ובו ביום נראה להם לעבר השנה אבל אם לא קראו המגילה מותרין בהספד ותענית ובספר המצות כתב שאסורין בהספד ותענית בכל השנים אע"פ שלא קראו המגילה וכן יראה מדברי הרמב"ם ז"ל וכן כתב ה רי"ף ז"ל שצריך להרבות בו בסעודה בי"ד אבל בט"ו כתב שאין צריך להרבות בו בסעודה ואדוני אבי ז"ל כתב כסברא ראשונה.