סימן קנז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קנז

סימן קנז

 וכשיגיע שעה רביעית יקבע סעודתו דאמר רב פפא שעה ד' זמן סעודה לכל הוא ואם הוא ת"ח ועוסק בלימודו ימתין עד שעה ששית דתניא ששית מאכל ת"ח ומשם ואילך לא יאחר דהוי כזורק אבן לחמת וה"מ דלא טעים מידי אבל טעים מידי בצפרא לית לן בה.