סימן קסג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסג

סימן קסג

 אסור לאכול בלא נטילה אפילו אם רוצה לכרוך ידיו במפה או אוכל בכף שאינו נוגע בפת. המאכיל את חבירו אין המאכיל צריך ליטול והאוכל צריך ליטול.