סימן קסד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסד

סימן קסד

אמר רב נוטל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהם כל היום כתוב בספר המצות הולכי דרכים חשובים כשעת הדחק ואם אחר שהתנה שחרית נזדמנו לו מים לא יברך (ס"א נוטל ומברך) יראה שפוסק כאותו לשון שאינו מתיר בתנאי אלא ע"י הדחק וכ"כ ה"ר פרץ ודוק' דלא שכיחי מיא ודוק' היכא שחרית ודוקא שלא יטנפו אבל א"א הרא"ש ז"ל מתיר אפילו שלא ע"י הדחק ומיהו פירש רש"י ובלבד שיזהר מלטמאם ומלטנפם וכ"כ הרמב"ם ז"ל ובלבד שלא יסיח דעתו מהם.