סימן קסה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסה

סימן קסה

מי שיצא מבית הכסא ורצה ליטול ידיו לאכילה שאלו לרש”י אם צריך ליטול ב' פעמים והשיב שאלתי את ר' יעקב ב"ר יקר ואמר שצריך ליטול ב' נטילות על הראשונה אשר יצר ועל השנייה על נטילת ידים אבל אני סבירא לי נטילה אחת עולה לכאן ולכאן והר"מ מרוטנבורג היה נוהג כר' יעקב בר' יקר דאי בנטילה אחת יברך אשר יצר ואח"כ על נטילת ידים הוי הפסק וכן היה נוהג א"א הרא"ש ז"ל וה"ר פרץ כתב דלא הוי הפסק ויראה להכריע דלאחר ששפך פעם אחת על ידיו ומשפשף יברך אשר יצר ואח"כ בשעת נגוב על נטילת ידים ואם רבים מסובים בסעודה הגדול מתחיל דתניא מים ראשונים מתחיל הגדול. סדר הסיבה בזמן שהם ב' מטות גדול בראש ושני לו למטה הימנו היו ג' מטות גדול מיסב בראש ושני לו למעלה הימנו ושלישי לו למטה הימנו גרסינן בפרק חזקת הבתים שלחן של ת"ח כיצד ב' שלישים גדיל שליש גלאי שעליה קערות וכוסות פירוש ב' שלישים מכוסות מפה שליש בכל צד ושליש האמצעי מגולה וטבעתו שתולין אותו בו אם יש תינוק שיושב אצל אביו יהפך הטבעת לחוץ שלא ישחוק בו התינוק וינענע השלחן ואם אין תינוק אם יש שמש שמשמש בסעודה יהפכנו לצד פנים שלא יכשל בו השמש ואם אין שם שמש יהפכנו לצד חוץ וה"מ בלילה אבל ביום אפי' אם יש שמש לצד חוץ שיוכל לראותו ולא יכשל בו.