סימן תקפד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקפד

סימן תקפד

 שחרית משכימין לבהכ"ס ומסדרין הברכות וקורין הזמירות כדרך שאומרים בשבת ויש מקומות שמוסיפין מזמורין מענינו של יום כגון מלפניך משפטי יצא והרנינו לאלהים עוזנו וקורין קריאת שמע בברכותיה ומתפללין כדרך שהתפללו ערבית ומחזיר שליח ציבור התפלה בכוונה ובנחת מלה במלה וכל הצבור יכוונו למה שאומר שליח ציבור ולא ישיחו שיחה בטלה ויש מקומות שנוהגין לומר פיוטים מעניינו של יום ואין אומרים הלל בר"ה ויוה"כ דא"ר אבהו אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה אין אומרים ישראל שירה לפניך לא בר"ה ולא ביוה"כ אמר להם אפשר אני יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים לפני נפתחין וישראל יאמרו שירה ומוציאין ב' ספרים בא' קורין ה' בפרשת וירא אליו מן וה' פקד את שרה עד ויהי אחר הדברים האלה ואם הוא שבת קורין בו ז' ומפטיר קורא בשני בקרבנות בפ' פנחס ובחדש השביעי עד סוף פסקא ומפטיר קורא בתחלת ספר שמואל ויהי איש אחד מן הרמתים עד וירם קרן משיחו.