סימן תקצו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקצו

סימן תקצו

 כתב רב עמרם לאחר תפלה מריעין תרועה גדולה בלא תקיעה כדי לערבב השטן

ורב האי כתב לא בתורת מנהג אנו עושין אלא מכי אתא ר' יצחק ואמר מכי מסיים שליח ציבור תקיעתא ביבנה לא שמע איניש אוזניה מקול תקיעתא למדנו שיחידים היו רגילין לתקוע אחר התפלה ואם אין עושין כן אין עיכוב בדבר שכבר יצא ידי חובתם ואחר שגמר שליח ציבור התפלה אומר קדיש ונפטרין לבתיהם לשלום.