סימן רסא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רסא

סימן רסא

ספק חשכה ספק אינו חשכה אין מעשרין את הודאי ואין מטבילין את הכלים ואין מדליקין את הנרות והוא בין השמשות שהוא ספק יום ספק לילה וזמנו משתשקע החמה ואילך (עי' סי' רצ"ג ותר"ח) ומי שאינו בקי בשיעור בין השמשות ימהר להדליק כדאמר ליה רבה לאריסיה אתון דלא קים לכו בשיעורא דרבנן אדאיכא שימשא בריש דיקלא אדליקו שרגא פירוש בעוד השמש בראש האילנות וביום המעונן במתא חזו תרנגולין שישובין על הקורה מבע"י בדברא חזו עורבי שגם הם יושבין מבע"י א"נ אירנא פירוש עשב שעליו נוטין לרוח השמש שחרית נוין למזרח בחצי היום זקופין ערבית נוטין למערב. אבל מעשרין את הדמאי ומערבין עירובי חצירות אבל לא עירובי תחומין.