סימן רסה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רסה

סימן רסה

אין נותנין כלי מנוקב מלא שמן ע"פ הנר כדי שיהא נוטף בתוכו גזירה שמא יסתפק ממנו ואם חברו לו בסיד או בחרסית מותר. וכן לא ימלא קערה שמן ויתננה בצד הנר ויתן ראש הפתילה בתוכה כדי שתהא שואבת משום ההיא גזרה גופה שמא יסתפק מן השמן. אסור ליתן כלי של מים תחת הנר אפילו מערב שבת מפני שהוא מכבה ומכל מקום מותר להדליק בעששית אע"פ שנותנין מים למטה ומותר ליתן כלי ריקן תחתיו אפילו בשבת לקבל ניצוצות הנוטפות אבל אסור ליתנו תחתיו בשבת כדי לקבל שמן הנוטף משום מבטל כלי מהיכנו ומערב שבת מותר ליתנו תחתיו כדי לקבלו בשבת והשמן אסור להסתפק ממנו בשבת.