סימן רעו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רעו

סימן רעו

א"י שהדליק את הנר לצרכו או לצורך חולה שאין בו סכנה יכול ישראל להשתמש לאורו ואם בשביל ישראל אסור לכל אפילו למי שלא הודלק בשבילו אבל אם עשה אש לצורכו או לצורך חולה שאין בו סכנה אסור להתחמם כנגדו שמא ירבה בשבילו. ישראל וא"י שהסיבו יחד והדליק א"י הנר אם הרוב א"י מותר להשתמש לאורו שלצורך הרוב הדליק ואם רוב ישראל או אפי' מחצה על מחצה ישראל אסור אלא אם כן יש הוכחה שלצורך א"י מדליקה ואם אומר לעבדו או לשפחתו לילך עמו והדליקו את הנר אע"פ שגם הם צריכין לו אין זה לצורך א"י כיון שעיקר ההליכה לצורך ישראל ואם יש נר בבית ישראל ובא א"י והדליק עוד אחרת מותר להשתמש לאורו כיון דבלאו זה היה שם נר אבל לאחר שיכבה הראשון אסור להשתמש לאור השני וכן אם נתן שמן בנר הדלוק יכול להשתמש בו עד כדי שיכלה השמן שהיה בו כבר ויכול למחות בו שלא ידליק הנר ושלא ליתן בו שמן ואיתא בירושלמי שאם הא"י הדליק מדעתו בבית ישראל שאין מטריחין אותו לצאת משם.