סימן רעח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רעח

סימן רעח

המכבה הנר מפני שהוא מתירא מפני א"י או לסטים או רוח רעה או לצורך חולה שאין בו סכנה פטור אבל אסור ואם יש בו סכנה מותר לכתחלה ואם כבהו מפני שחס על הנר או על השמן או על הפתילה פטור ואם כבהו כדי להבהב הפתילה חייב חטאת.