סימן רעט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רעט

סימן רעט

מותר השמן שבנר ושבקערה שהדליקו בהן באותה שבת וכן הנר שהדליקו בו באותו שבת אסור לטלטלו אפי' אחר שכבה אבל נר שלא הדליקו בו באותו שבת אפי' הוא של חרס דמאיס ואפי' של נפט מותר לטלטלו וכל מנורה בין גדולה בין קטנה אם היא של פרקים שמתפרקת או אפי' אינה של פרקים אלא יש בה חריצים סביב ודומה לפרקים אסור לטלטלה.