סימן רפ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רפ

סימן רפ

וקורא ק"ש כבשאר הלילות ויהא זהיר לקיים עונתו כדאיתא בכתובות בפרק אף ע"פ יהודה בריה דרב חייא חתניה דר' ינאי הוה שכיח ויתיב בבי רב וכל בי שימשא הוה אזיל לביתיה וכי הוה קאתי הוו קא חזו קמיה עמודא דנורא יומא חדא משכתיה שמעתיה ולא אתא כיון דלא חזו ההוא סימנא אמר להו ר' ינאי כפו מטתו שאלמלא יהודה קיים לא בטל עונתו לשון הרמב"ם תשמיש המטה מתענוגי שבת הוא לפיכך עונות תלמידי חכמים הבריאים לשמש מטותיהן מליל שבת לליל שבת ומותר לבעול לכתחלה לבתולה בשבת ואין בו לא משום חובל ולא משום צער לה.