סימן שלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שלה

סימן שלה

חבית שנשברה מצילין ממנה מזון ג' סעודות אפילו בכלים הרבה ובלבד שלא יספוג פירוש שלא ישאב היין בספוג להחזירו לכלי אפילו יש לו בית אחיזה דליכא למיחש לסחיטה ולא יטפח בשמן להכניס בו את ידו ולקנחה בשפת הכלי ואם נשברה בראש גגו מביא כלי ומניח תחתיה ובלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט לקבל מן הקילוח באויר לאחר שירד מן הגג ולא יביא כלי אחר ויצרף אותו לראש הגג נזדמנו לו אורחים מביא כלי אחד וקולט כלי אחר ויצרף ולא יקלוט ויצרף ויזמין אח"כ האורחים אלא יזמין תחילה ואח"כ יקלוט ויצרף ולא יערים לזמן אורחים שאין צריכין לאכול. נתפזרו לו פירות מלקט מעט מעט ובלבד שלא ילקט לתוך הסל או לתוך הקופה שלא יעשה בדרך שהוא עושה בחול.