סימן שמ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שמ

סימן שמ

הנוטל שערו או צפרניו ביד בין לעצמו בין לאחרים פטור אבל אסור ובכלי חייב חטא' וחייב על ב' שערות ומלקט לבנות מתוך שחורות חייב אפילו באח' ואפילו בחול נמי אסור המטשטש בדיו שעל הקלף ויש במקומו לכתוב ב' אותיות חייב. מותר לרשום בצפורן על הספר כמו שרושמים לסי' לפי שאין זה דבר המתקיים חוט של תפירה שנפתח אסור למותחו משום תופר וכ' הר"פ אותן שמהדקין הבגדים סביב זרועותיהם ע"י החוט שמותחין אותו ומתהדק אסור למותחו בשבת אלא אם כן יהו הנקבים שהחוט בהן רחבים קצת ומתוקנין בתפירה בעיגול. מוכין שנפלו מן הכסת בשבת מותר להחזירן אבל אסור ליתנן בתחלה אפילו בי"ט. אסור לקבץ מלח ממשרפות המלח שדומה למעמר וכן אסור לקבץ כל דבר במקום גדולו. הנותן זרע של פשתן או זרע של שומשמין וכיוצא בזה במים חייב משום לש מפני שמערבין וניתלין זה בזה.