סימן שמו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שמו

סימן שמו

מן התורה אין חיוב אלא במוציא ומכניס וזורק ומושיט מרשות היחיד לרשות הרבים אי נמי איפכא וחכמים אסרו מרשות היחיד ורשות הרבים לכרמלית או מכרמלית להם גזירה משום מרשות היחיד לרשות הרבים אבל דבר שהוא מקום פטור מותר להוציא ולהכניס ממנו לרשות היחיד ולר"ה ומהם לתוכו ובלבד שלא יוציא מרשות היחיד למקום פטור ויעבירנו דרך מקום פטור לר"ה או איפכא וכן העומד ברה"י ומוציא או מכניס או מושיט וזורק לר"ה דרך מקום פטור או איפכא חייב וכן לא יעמוד אדם עליו ויקח חפץ מיד מי שעומד בר"ה ויתננו לעומד ברה"י או איפכא ואפילו אם מקום הפטור בין רשויות דרבנן כגון ב' חצרו' שלא עירבו אסור לעמוד עליו להחליף מזה לזה להכניס לבית מן התורה אין חיוב אלא במעביר ד' אמות בר"ה וחכמים אסרו להעביר ד' אמות בכרמלית גזירה אטו ר"ה וקרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה מן התור' הוי רה"י וחכמי' אסרו לטלטל בו אלא ד' אמות אטו ר"ה ומכל מקום מותר להוציא ממנו לכרמלית אחרת כגון בקעה העוברת לפניו אע"פ שהיא רה"י גמור מן התור' אע"פ שאסרו להוציא מרה"י לכרמלית הכא שרי שאם נאסר להוציא ממנו לכרמלית יאמרו עליו שהוא רה"י ויטלטלו בכולו ומוטב להתיר להוציא ממנו לכרמלית דמידי דלא שכיח הוא כדי שלא יבואו לטלטל בתוכו ממה שנאסר להוציא ממנו ואז יבואו לטלטל בכולו והוא מידי דשכיח ואם יטלטלו בו יבואו לטלטל בר"ה ומטעם זה אם יש גינה יתירה מסאתים ולא הוקפה לדירה ובקעה לפניה מותר לעמוד לפניה וליקח המפתח מן הבקעה ולסגור אותה ולהחזיר המפתח אליו.