סימן שנ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנ

סימן שנ

עומד אדם ברה"י ומוציא ידו לר"ה ומטלטל שם חפצים שאין צריכים לו שנוטלן מכאן ומניחן לכאן ובלבד שלא יעבירם ד"א ולא חיישינן שמא יביאם אליו הילכך יכול לעמוד בר"ה וליטול מפתח ברה"י ולפתוח שם וכן מרה"י לר"ה אבל לא יעמוד אדם ברה"י ויוציא ראשו לר"ה וישתה שם או איפכא אלא אם כן יכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה דכיון שהוא צריך לאלו המים אנו חוששים שמא יביאם אליו אבל מותר לעמוד ברה"י או בר"ה ולשתות בכרמלית לא יעמוד אדם ברה"י וישתין או ירוק בר"ה או איפכא אפילו אם הוציא פיו ואמתו לחוץ ורוקו שנתלש מפיו ומוכן לזורקו לא יהלך בו ארבע אמות בר"ה עד שירוק.