סימן שנא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנא

סימן שנא

לא יעמוד אדם בר"ה ויחבר ידו למזחילה שהוא צינור ארוך מונח לאורך הגג בתוך ג' טפחים סמוך לגג לקבל המים ממנה שכיון שהוא בתוך ג' סמוך לגג חשיב כגג ואסור בין אם הוא למעלה מי' או למטה מי' אבל מותר לקלוט מן האויר אפילו אם ידו תוך ג' למזחילה היתה המזחילה בולטת ג' מן הגג וכן סתם צינור שבולט ג' יכול לחבר ידו אליהם ולקבל המים וכגון שאין בהם ד' על ד' למטה מי' אבל אם יש בהן ד' על ד' או אפילו אין בהם ד' על ד' והן למעלה מעשרה אסור.