סימן שנד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנד

סימן שנד

בור בר"ה וחוליא סביבו אם עומד בתוך ד"ט לרה"י מותר למלאות ממנו לרה"י אפילו אין החוליא גבוה י' ואם הוא רחוק ד' מרה"י אין ממלאים ממנו אלא אם כן תהא החולי' גבוה י'. אשפה ברה"ר שגבוה י' ורחבה ד' אם היא של רבים מותר לזרוק לה מרה"י הקרוב לה ואם היא של יחיד אסור.