סימן שנו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנו

סימן שנו

אמת המים העוברת בחצר עמוקה י' ורחבה ארבע' אין ממלאין ממנה בשבת אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה י' בכניסה ויציאה ויהיה טפח ממנה משוקע במים ואם התחיל לעשות המחיצה אצל השפה מכל צד ולא חיבר אותן באמצע כדי שיהו המים נכנסין ויוצאין דרך שם אם אין ביניהם ג' טפחים שרי דאמרינן לבור יש ביניהן ג' אסור. חצר שנפרצה ולשון ים עובר על הפרצה אם אינו במילואו ואין בפרצה יותר מי' מותר למלאות ממנו ולהכניס לבית נפרצה במילוא' או שיש בפרצה יותר מי' אם נשאר במקום שנפרץ גדודין גבוהין י' והמים מכסין אותו מותר למלאות ממנו בחצר אבל אסור להכניסן לבית אלא אם כן עשו מחיצה גבוה עשרה על המים לגדור הפרצה ולהעמידה על י' לא נשאר גדודין אסור אפילו למלאות בחצר.