סימן שסד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שסד

סימן שסד

מבוי המפולש בשני ראשין לרה"ר צריך צורת הפתח מכאן ולחי או ורה מכאן ובהכי מיהא סגי ל"ש אם הוא מפולש בשני ראשיו לר"ה או צד אח' לר"ה וצדו השנית לכרמלי' אבל אם צד אחד פתוח לר"ה וצדו השנייה לחצר שאינה מעורב' א"צ צורת הפתח אלא לחי או קורה בשני ראשון ורשות הרבים עצמה דהיינו רחב י"ו אמה מפולש משער לשער וששים ריבוא עוברין בו אינו ניתר אלא בדלתות וכתב א"א הרא"ש ז"ל והוא דנגעלות בלילה והרמב"ם ז"ל כתב ואינן צריכין לנעול בלילה אבל צריך שיהו ראוין לנעול היו משוקעו' בעפר מפנ' אותן ומתקנן לנעול וכן נראה מסוגית ההלכה ולאחר שעש' לה דלתות חשובה כולה כחצר אחד ואין מבואותיו צריכין תיקון ור"י כתב מבוי שרחב י"ג אמות ושליש ושני ראשיו מפולשין לר"ה הרחב י"ו אמות דינו כר"ה וצריך דלתות מבוי עקום כמין דלת כזה דינו כאילו היה מפולש בעקמימות וצריך צורת הפתח בעקמימותו ובשני ראשיו לכל אחד לחי או קורה או צורת הפתח בכל אחד משני ראשיו ולחי או קורה בעקמימותו ואם עשוי כמין ח' צריך צורת הפתח בשני עקמימותיו ובשני ראשיו לחי או קורה והעשוי כנדל פירוש מבוי גדול שהרבה מבואות קטנות פתוחין לו וראשם השנייה פתוחות לר"ה בזה אפילו אין פתחי הקטנים שמכאן ומכאן מכוונין זה כנגד זה עושה לכל אחד במקום פתיחתו לגדול צורת הפתח מצד אחד ובראשו השני הפתוח לר"ה לחי או קורה ובמבוי הגדול אם הוא מפולש עושה צורת הפתח מצד אחד ומצדו השני לחי או קורה ואם הוא סתום עושה לחי או קורה בראשו.