סימן שסז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שסז

סימן שסז

עירבו כבר ונתקלקל העירוב ובא אחד מבני החצ' לחזור ולתקנו ולזכות לאחרים אם חוזר ומתקנו ממין שהיה העירו' הראשון אפי' כלה כל העירו' מזכה להם וא"צ להודיע' אפילו מתקנו משלהם ואם מתקנו ממין אחר אם נתמעט משיעור ובא להוסיף עליו מוסיף ומזכה להם ואין צריך להודיע' אפילו מתקנו משלהם כלה כולו צריך להודיעם אם מתקנו משלה' וכן אם נתוספו עליהם דיורים צריך להודיעם דשמא אינן חפצים בעירוב וה"מ וה"מ בבית שפתוח לב' חצרות דאיכא למימר שמא לא ניחא להו לערב עם אלו אבל אם אינו פתוח אלא לזה החצר א"צ להודיעם שמערבין עירובי חצרות שלא לדעת היכא שהוא פתוח לחצר אח' וכמה שיעור העירוב בתחלתו בזמן שהן עד שמנה עשר ושמנה עשר בכלל שיעורו כגרוגרת לכל אחד אם הם תשעה עשר ומי"ט ולמעלה אפילו עד כמה שיעורו כב' סעודות שהם י"ח גרוגרות היו בה כשיעור ונתמעט ונשתייר בו אפילו כל שהוא כשר.