סימן שעו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שעו

סימן שעו

בור שבין שתי חצרות ואין ביניהן פתח או חלון שיוכלו לערב או שיש ביניהן ולא עירבו אין ממלאין ממנו בשבת אלא אם כן עשו מחיצה י' למעלה מן המים ויהא טפח ממנו משוקע במים ואינה צריכה ליגע בקרקעית הבור או יעשו קורה רחבה ד' טפחים בפי הבור ולרש”י שרי אפילו המחיצה למעלה בפי הבור בתוכו ובלבד שתהא עשויה לכך להתיר למלאות ואם אין הבור קרוב להם אלא רחוק מכל אחד ד' טפחים כגון שיש שביל קטן בין שתי החצרות והבור בתוכו ואין דיורין פתוחין לו אלא ממלאין דרך חלונות הפתוחין לו מב' החצרות מותרין שאין אדם אוסר דרך אויר הילכך ב' חצרות וביניהם ג' חורבות כזה כל א' מותר באותה שאצלו והאמצעית מותרת לשניהם היו עומדת כחצובה כזה כל א' מותר בחורבה שאצלו והשלישית שקרובה לב' חצרות אסור לשניה' ואפי' יש לחורבות בעלים אינן אוסרים כיון שאין דרים בהם.