סימן שפז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שפז

סימן שפז

סומכין על עירוב במקום שיתוף ועל שיתוף במקום עירוב שאם היו חמשה חצירות פתוחות זו לזו ופתוחות למבוי וערבו החצרות דרך פתחים שביניהם אין צריכין שיתוף במבוי וכן אם שתפו במבוי אפילו ביין שאין ראוי לערב בו בחצירו' אין צריכין לערב בחצירות והרמב"ם ז"ל כתב שאין סומכין על שיתוף בשביל עירוב אלא א"כ שתפו בפת וא”א הרא”ש ז"ל לא כתב כן.