סימן שפח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שפח

סימן שפח

אם לא עירבו החצירות יחד וגם לא שיתפו במבוי.

 

כתב הרמב”ם ז"ל שאם עירבו בחצרות כל אחת לעצמה אז אין מטלטלין במבוי אלא בד"א ואם לא ערבו כל אחת לעצמה אז מותר לטלטל בכולו ובה"ג כתב בסתם אסור לטלטל במבוי בלא עירוב ולא חילק בין עירבו חצרות לעצמן או לא וזה ודאי א"א דאפילו רב דאסר לטלטל במבוי בלא עירוב מודה שאם לא עירבו חצרות עם בתים שרי והתוספות פוסקים שאין הלכה כרב ושרי לטלטל בכל המבוי אפילו כי עירבו חצרות עם הבתים וכן נראה דעת רב אלפס שלא הביא דברי רב.