סימן שצא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שצא

סימן שצא

ככל משפטי ביטול למי ששכח ולא עירב בחציר' כן הוא במבוי שאם שכחה חצר אחת ולא נשתתפה מבטלים רשות' לשאר בני המבוי או הם לה אע"פ שהם הרבים שבני החצר גבי מבוי חשובים כיחיד בחצר ומה שצריכין ביטול דווקא כשלא עירבו כולם יחד אבל אם כולם פתוחים זה לזה ועירבו יחד אין צריכין ביטול דסומכין על העירוב כדפרי' לעיל ובכל משפטי ישראל בחצר עם הכותי כן הוא במבוי או בעיר שאין אסור לטלטל במבוי או בעיר המוקפ' חומה עד שיהיו ב' חצרות של בתי ישראל בעיר אבל חצר אחד לא אפילו אם הרבה בתים של ישראל פתוחים לתוכו וכשיש ב' חצרות של בתי ישראל בעיר צריכין לשכור מכל חצר וחצר של כותי ואין מספיק במה שישכור משר העיר.