סימן תרכז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרכז

סימן תרכז

 וכי היכי דבעינן שתהא הסוכה תחת אויר השמים ולא יהא סכך אחר עליה הכי נמי בעינן שיהא הוא באויר הסוכה ולא יהא סכך אחר חוצץ בינו לסוכה לפיכך הישן בה תחת המטה או תחת הכילה אם היה גבוה י' טפחים ויש לה גג טפח חשובה כאהל ולא יצא אבל אם אין לה גג רחב טפח או שיש לה גג ואינו גבוה י' שרי

והרי"ץ גיאת ז"ל תלה הכל בגג, שאם יש לה גג אפילו אינו גבוה י' אסור לישן תחתיה ואם אין לה גג שרי אפילו גבוה י' ולא נהירא לאדוני אבי הרא"ש ז"ל.

אבל העצים היוצאין מד' ראשי המטה אסור לפרוס עליהן סדין ולישן תחתיו אפילו אינם גבוהים י' משום דקביעי טפי מכילה אבל אם אחד יוצא באמצע המטה בראשה והשני במרגלותיה כנגדו מותר לפרוס סדין עליהן ולישן תחתיו דלא חשיב אהל אם אין גבוהים י' אבל אם גבוהים י' אסור. ואפילו אם פירש סדין תחת הסכך לנוי פסולה וכגון שהוא רחוק מן הגג ד' טפחים אבל אם הוא בתוך ד' לגג בטל אצלו כיון שהוא לנוי אבל אם אינו לנוי אפילו הוא בתוך ד' פסול

והרי"ץ גיאת ז"ל כתב ולנוי לא פסול אלא אם כן יהא מופלג י' טפחים ולא נהירא לאדוני אבי ז"ל