סימן תרכח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרכח

סימן תרכח

 סוכה שתחת סוכה העליונה כשירה והתחתונה פסולה והני מילי שיכולה התחתונה לקבל כרים וכסתות של עליונה שאז נקראת התחתונה סוכה שתחת סוכה כיון שראוי לדור בעליונה אבל אם אינה יכולה לקבלם לא. ומיהו אפילו אם אינה יכולה לקבלם אלא ע"י הדחק פסולה. וגם צריך שיהא ביניהן י' טפחים אבל אם אין ביניהן י' או שיש ביניהן י' ואינה יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה אז התחתונה כשירה אם היא מסוככת כהלכתה אפילו אם העליונה למעלה מעשרים ואם אינה מסוככת כהלכתה ומתכשרת ע"י סכך העליונה צריך שתהא העליונה בתוך כ' אמה לארץ

ובעל העיטור כתב אפילו אין ביניהן אלא ד' טפחים פסולה וכן כתב אבי העזרי והרז"ה ז"ל, ולא נהירא לאדוני אבי ז"ל.

העושה סוכה בראש העגלה או בראש הספינה אם אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה פסולה אבל אם יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה ואפילו אם אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים כשירה. עשאה בראש הגמל או בראש האילן כשירה ואין עולין לה ביו"ט מקצתה על האילן ומקצתה בדבר אחר אם היא בענין שאם ינטל האילן ותשאר היא עומדת שלא תיפול עולין לה ביו"ט ואם לאו אין עולין לה ביו"ט.