סימן תרלד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרלד

סימן תרלד

 ולא קטנה משיעורה וכמה שיעורה ז' טפחים על ז' ולענין גודל אין לה שיעור אלא יעשנה גדולה כמו שירצה יש בה ז' על ז' ונתן בה בגדים לנאותה וממעטין אותה משיעורה פסולה. ואם היא עגולה ויש בה לרבע ז' על ז' כשירה ואם היא גדולה ויושב סמוך לפתחה ואין ממנו בתוכה אלא ראשו ורובו ושולחנו חוצה לה, פסק רי"ף שלא יצא, וכן כתב בעל הלכות גדולות. אבל הרי"ץ גיאת וה"ר ישעיה והרז"ה פסקו שיצא, ולזה הסכים אדוני אבי הרא"ש ז"ל.