סימן תרלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרלה

סימן תרלה

 סוכה כשירה אף על פי שלא נעשית לשם מצות סוכה הלכך סוכת גנב"ך רקב"ש פירוש גויים, נשים, בהמה, כותים, רועים, קייצים, בורגנין, שומרי שדות, כשירה ובלבד שתהא עשויה כהלכתה פירוש שתהא עשויה לצל להגין משרב ושמש ולא לצניעות בעלמא,

ורבינו תם פירש כהלכתן שלא תהא מעובה כמין בית וזהו לשטתו שפוסל כשאין הגשמים יכולין לירד לתוכה, הלכך החוקק בגדיש שנוטל העמרים שלמטה לעשות בו חלל להיות סוכה פסולה שהרי לא נתן שם הגדיש לשם סוכה ונמצא כשחוקק ומוציא העומרים נעשית מאיליה ודרשינן תעשה ולא מן העשוי אבל אם מתחלה כשנתן שם הגדיש הניח חלל טפח במשך ז' על ז' כשירה דכיון שהניח חלל טפח כשיעור הכשר סוכה שם סכך עליו וכשחוקק מלמטה למעלה עד שמגביה החלל לגובה י' אין זה עשיית הסכך אלא תיקון הדפנות ובדפנות לא אמרי' תעשה ולא מן העשוי, והוי כסוכה שאינה גבוהה עשרה וחקק בה להשלימה לי'.

וכתב אבי העזרי אם הגדיש גדיש ולא הניח אלא חלל טפח במשך ז' ושוב חקק בה הרבה ועשה בה סוכה גדולה אינה כשירה כולה ע"י משך ז' שהניח תחלה ולא דיינינן ליה כפסל היוצא מן הסוכה דהא לא ממשכא חד דופן בהירה ואם חקק מב' צדדין ד' אמות יותר על הז' אף הז' פסולה דסכך פסול פוסל מן הצד בד' אמות.