סימן תרלז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרלז

סימן תרלז

 מי שלא עשה סוכה קודם החג יכול לעשותה בתוך החג. או אם יהיה לו סוכה יכול לצאת ממנה ולישב באחרת דלא בעינן סוכה לכל ז' ימי החגץ ויוצאין בסוכה שאולה אבל לא בגזולה ופי רש"י דלא משכחת סוכה גזולה אלא שגזל סוכה עשויה בראש הספינה או בראש העגלה שאילו תקף בחבירו והוציאו מסוכתו קיימא לן קרקע אינה נגזלת ואילו גזל עצים וסיכך בהם אין לו עליו אלא דמי עצים אפילו לא שינה בהן שום דבר ויוצא בה בדיעבד.

ובעל העיטור כתב שאם גזל עצים וסיכך בהם ואינו רוצה ליתן דמיהם הוי נמי גזולה.