סימן תרמא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרמא

סימן תרמא

 העושה סוכה לעצמו אין צריך לברך על עשייתה אף על גב דגרסינן בירושלמי העושה סוכה לעצמו מברך אשר קדשנו במצוותיו וציונו לעשות סוכה עשאה לחבירו מברך על עשיית סוכה. סמכינן אגמרא דידן דקאמר שאין צריך לברך על עשייתה, אבל שהחיינו היה ראוי לברך דתניא העושה סוכה לעצמו מברך שהחיינו נכנס לישב מברך ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציונו לישב בסוכה אלא דמסדרינן ליה אכסא וזמן של הכוס פוטר גם דסוכה.