סימן תרמד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרמד

סימן תרמד

 שחרית משכימין לבית הכנסת ומסדרין הברכות וקורין הזמירות כמו בשבת ומתפללין כמו בערבית ומחזיר שליח ציבור התפלה ואחר חזרת התפלה נוטלין הלולב ומברכין עליו על נטילת לולב ושהחיינו וגומרין ההלל. וכן בכל ח' ימי החג דכל יום חשוב כי"ט בפני עצמו כיון שחלוק בקרבנותיו מיום שלפניו ומברכין לגמור ההלל בין צבור בין יחיד והר"מ מרוטנבורג לא היה מברך אלא לקרות אף כשגומרין אותו לפי שאם יברך לגמור ויחסר אפילו אות אחת הוי ברכה לבטלה.

ואדוני אבי הרא"ש ז"ל היה אומר שאין לחוש כי לגמור הוא כמו לקרות כדאמרינן גבי קריאת שמע ותיקין היו גומרין [קורין] וכיון שגומרין אותו אין מפסיקין בו אלא כדרך שאמרו בקריאת שמע באמצע הפרק שואל בשלום אביו או רבו ומשיב שלום לכל אדם נכבד שיתן לו שלום ובין הפרקים שואל בשלום אדם נכבד ומשיב שלום לכל אדם ואם פסק באמצע ושהה אפילו כדי לגמור את כולו אין צריך לחזור לראש אלא למקום שפסק ותניא בהלל ומגילה אפילו יו"ד ומתרגמין וסדר קריאתו כתבתיו למעלה בהלכות ראש החודש.