סימן לה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן לה

סימן לה

 נהגו במנין השיטין על פי הקבלה לכתוב בשל יד שבע שיטין בכל פרשה ופרשה ובשל ראש ד' שיטין ואם שינה לא פסל ואלו הן ראשי שיטין בשל יד וידבר את היום יוצאים לתת חג ההוא תורת. בשנייה והיה רחם בשה לאמר כי הקשה בהמה לאות. שלישית שמע את והיו לבבך ובלכתך ידך מזוזת. רביעית והיה ובכל נפשכם ואכלת ה' בכם אשר ה' בין עיניכם ביתך ובשעריך. ואלו הן ראשי שיטין של ראש וידבר מזה הזאת יד. זניה והיה וכל פטר חמור ה' ממצרים מבית כל פטר רחם הזכרים. שלישית שמע נפשך לבבך על רביעית והיה עשב לא תתן על בניכם.